نام: مجتبی ابراهیمی                                                                         نام: دکتر صباغی

مدت ریاست: 15 ماه                                                                        مدت ریاست: 8 ماه

                                                                                                           

نام: محمد تقی خسروی                                                                      نام: جعفر رضا تبار

مدت ریاست: 4 سال                                                                        مدت ریاست: 2 سال

                                                                                                           

نام: احمدی                                                                                   نام: دکتر حمید رضا مردانی

مسئول امور جاری: 3 ماه                                                                 مدت ریاست: 9 ماه

 

سامانه پرسش و پاسخ

شما با استفاده از این سامانه می توانید  سوالات خود را ثبت و از مسئولین دانشگاه پاسخ دریافت کنید . 
این سامانه مجهز به سیستم جستجو و آرشیو می باشد ، پس بهتر است قبل از درج پرسش خود آن را جستجو کنید .

برای ورود به این سامانه از لینک روبرو استفاده کنید :               ورود به سامانه پرسش و پاسخ